Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση

Περιγραφή Υπηρεσίας  

Η σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση επιτρέπει τη μονόδρομη ή αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, αξιοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό που παρέχει δυνατότητες ανταλλαγής εικόνας, ήχου και δεδομένων μεταξύ δύο ή περισσότερων απομακρυσμένων σημείων, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας.  

Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης της υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα: 

  • Παραδόσεις μαθημάτων του Πανεπιστημίου, όταν υπάρχει η ανάγκη να γίνουν απομακρυσμένα (για παράδειγμα, λόγοι προφύλαξης της δημόσιας υγείας, διάλεξη διδάσκοντα από τρίτο Πανεπιστήμιο) 

  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων - συνεδρίων 

  • Δράσεις δια βίου μάθησης.   

Η υπηρεσία σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης βασίζεται εξολοκλήρου σε ανοικτές τεχνολογίες και προσφέρεται σε συνδυασμό με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (elearn.uoc.gr), παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνει σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, είναι δυνατή η αξιοποίηση των υπηρεσιών βίντεο, επιτρέποντας την ζωντανή  μετάδοση βίντεο, καθώς και την εγγραφή τους για τη μετέπειτα διάθεσή τους για παρακολούθηση κατά απαίτηση. 

Για την πραγματοποίηση του μαθήματος, οι διδάσκοντες μπορούν να βρίσκονται είτε στο χώρο του γραφείου τους, εντός ή εκτός των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων, είτε σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες μέσα στις Πανεπιστημιουπόλεις. Ανάλογα με το χώρο από τον οποίο συμμετέχουν, Χώροι από τους οποίους μπορεί κάποιος να συμμετέχει - Στους ειδικά εξοπλισμένους χώρους του Πανεπιστημίου (αίθουσες τηλε-εκπαίδευσης και άλλοι συγκεκριμένοι χώροι) μπορούν να αξιοποιηθούν τα κεντρικά συστήματα τηλεδιάσκεψης - εμπορικός εξοπλισμός και λογισμικό.... 

 

Αποδέκτες της Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορεί να διατεθεί είτε μέσω των ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα http://elearn.uoc.gr είτε ανεξάρτητα.  

 

Χρήση της υπηρεσίας 

Οι διδάσκοντες μπορούν πραγματοποιήσουν  τηλε-εκπαίδευση με σύγχρονο τρόπο με την αξιοποίηση της υπηρεσίας Microsoft Teams η οποία υποστηρίζεται κεντρικά από τη Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών του Κέντρου ΤΠΕ. Το Microsoft Teams ανήκει στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Microsoft δωρεάν (Microsoft365) στα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (φοιτητές, καθηγητές, τεχνικό/διοικητικό προσωπικό). Συνδυάζει συνομιλίες, περιεχόμενο και εφαρμογές σε έναν κοινό χώρο, διευκολύνοντας τη διαχείριση και επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν ένα ζωντανό, περιβάλλον σύγχρονης επικοινωνίας και τηλεδιδασκαλίας. Επιπλέον επιτρέπει την τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή έως και 300 ατόμων.   

Για τη χρήση της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο περιβάλλον των ομάδων (teams) από το σύνδεσμο https://teams.microsoft.com με τον ιδρυματικό λογαριασμό τους. Αν χρησιμοποιούν πρώτη φορά την υπηρεσία Microsoft365, θα απαιτηθεί πρώτα να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 του ΕΔΥΤΕ. Σχετικές οδηγίες τελικών χρηστών για την ενεργοποίηση βρίσκονται εδώ

 

Τεχνική Υποστήριξη  

Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης, ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.